werkgebied vereniging


Het gebied waarin de vereniging werkzaam is omvat  het  Land van Heusden en Altena inclusief het gebied van de Biesbosch.

De ligging  van deze streek is niet optimaal voor het behoud van archeologisch bodemarchief:
1  Van oudsher hebben de grote rivieren  Maas en Rijn met hun overstromingen en bedding verleggingen
    grote schade aangebracht aan dit archief.

2  Van grote betekenis was ook de St. Elizabethsvloed van 1421.Vooral in het Noordwesten is daardoor
    veel verloren gegaan.
    Pas in 1461 beschermde de Kornse dijk het gebied van Altena, tot die tijd onderhevig aan voortdurende
    overstromingen met alle gevolgen van dien .

3  Een derde omstandigheid nadelig voor het behoud van het archeologisch verleden was , toen er nog geen
    Maltawetgeving was , de niets ontziende ruilverkaveling in de jaren zestig van de vorige eeuw.
    Onbekend zal blijven hoeveel  archeologische materiaal er toen verloren is gegaan.
    .
Het enige positieve resultaat is geweest dat tijdens de ruilverkaveling bewoningsporen op de Donk bij Waardhuizen  sporen werden gevonden van een neolithische samenleving  3000 voor Chr. behorend tot de Vlaardingercultuur

Een opmerkelijke bijkomstigheid is dat in het land van Heusden en Altena alle oude bewoning plaats heeft gevonden op de oeverwallen en oude stroomruggen van de rivieren waardoor  archeologisch materiaal vooral hierop te vinden zal zijn. Stroomrug: 
 1 Dussen
 2 Biesheuvel
 3 ALM (oost)
 4 Alm (west)
 5 Werken
 6 Rijswijk
Uiteraard wordt er in het gebied veel materiaal gevonden afkomstig  uit de middeleeuwen maar zeker zo interessant is de aangetroffen nalatenschap uit de Romeinse tijd.
Hoewel het gebied op enige afstand ligt van de Limes, hebben leden van de archeologische vereniging zoveel  prachtig materiaal gevonden, vooral in het Noordoostelijke gedeeltelijk van het gebied, dat er sprake moet zijn geweest van een intensieve Romanisering.
 
De basis voor de kennis over de Romeinse aanwezigheid in dit gebied is gelegd door de amateur archeoloog  H. Voogd in de vijftiger- en zestigerjaren van de vorige eeuw.
Hoogstwaarschijnlijk heeft de “zuidelijke weg” langs de Maas op de Peutingerkaart dwars door het gebied gelopen .
Voor de archeologische vereniging zal het een voortdurende uitdaging blijven  het tracé van deze weg te vinden en/of Caspingio, halteplaats op de Peutingerkaart, ook in dit gebied heeft gelegen.
Mocht ooit dit aangetoond kunnen worden dan zal ons gebied zeker  een grote sprong maken op de “ archeologische waarden kaart.”